PARODA „GYVENIMAS VIENOS LIETUVOS VARDAN ” – TĘSINYS

Fotografija. Aušrininkai prie dr. Jono Basanavičiaus paminklo Karo muziejaus sodelyje Kaune, 1925 m. I-oje eilėje (sėdi) iš kairės: 1-as veterinarijos gydytojas Jonas Jurgis Bulota, 2-as Jonas Jablonskis, 3-ias Martynas Jankus. II-oje eilėje (stovi) iš kairės: 1-as Jonas Šliūpas, 2-as Pranas Mašiotas (?), 3-ias Jonas Vanagaitis, 5-as Jonas Mačiulis-Maironis, 6-ta Felicija Bortkevičienė, 7-as Jakštas Dambrauskas, 8-as prof. Povilas Matulionis.
Martynas Jankus savo kabinete. Bitėnai, 1934 m.
Aušrininkai prie dr. Jono Basanavičiaus paminklo Karo muziejaus sodelyje Kaune, 1925 m. Iš kairės: Pranas Mašiotas, Adomas Jakštas-Dambrauskas, Martynas Jankus, Jonas Šliūpas, Jonas Jablonskis, Felicija Bortkevičienė, Jonas Mačiulis-Maironis. Stovi (dešinėje) Andrius Bulota.
Martynas Jankus su Bitėnų pasienio pereinamojo punkto tarnautojais 1932 m.
Martyno Jankaus vizitinė kortelė.
Bitėnų vaikų darželio auklėtiniai ir visuomenės veikėjai Motinos dienos proga Bitėnuose, 1934 m.
Patriarchas Martynas Jankus su vaikaičiais Ieva ir Jurgiu Bitėnuose, 1935 m.
Martyno Jankaus gimtadienis. Šalia patriarcho – Jonas Vanagaitis ir Jurgis Lėbartas. Bitėnai, 1936 m.
Martynas Jankus Pagėgių geležinkelio stotyje laukia transatlantinio lakūno Felikso Vaitkaus atvykimo 1935 m. spalio 2 d.
Transatlantinio lakūno Felikso Vaitkaus sutiktuvės Pagėgiuose, 1935m. Iš kairės: Lietuvos konsulas Tilžėje Juozapas Sruoga, Elzė Jankutė, Martynas Jankus, Feliksas Vaitkus, pulkininkas Pranas Genys.
Klaipėdos krašto sukilimo metinių minėjime kalba Martynas Jankus – buvęs Mažosios Lietuvos Gelbėjimo komiteto pirmininkas. Klaipėda, 1936 m. sausio 15 d.
Martynas Jankus baidare plaukia Nemunu. 1934 m. rugpjūčio 8 d., Bitėnai
Aušrininkai Martynas Jankus ir dr. Jonas Šliūpas Palangoje. XX a. 4 dešimtmetis. Foto: A. Grušnio.
Martynas Jankus ir Elzė Jankutė Klaipėdoje, 1937 m. žiemą.
Lietuvos Skautų Sąjungos globėjo ir rėmėjo liudijimas Nr. 583, išduotas M. Jankui. Dokumentą pasirašė pulkininkas, vyriausias Skautų brolijos vadas Juozas Šarauskas. Kaunas, 1939 m.
Lietuvos kariūnai svečiuose pas Martyną Jankų Bitėnuose, 1937 m.
Lietuvos kariai ir vilniečiai pagerbia M. Jankų jo 80-mečio proga. Bitėnai, 1938 m. 1938 m. M. Jankus buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 3-ojo laipsnio ordinu. 1937 m. M. Jankus buvo apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordino 3-ojo laipsnio medaliu.
Kariuomenės ir visuomenės susiartinimo šventė Pagėgiuose 1937 m. gegužės 22-25 d. Tarp vėliavų stovi patriarchas M. Jankus ir Lietuvos konsulas Tilžėje Juozapas Sruoga su dukrele.
Jūros diena Klaipėdoje. Martynas Jankus chorų dainininkų tarpe (stovi). J. Karosas, stovėdamas ant tiltelio, diriguoja giedantiems Martynui Jankui Ilgiausių metų. 1937 m. liepos mėn.
1939 m. lapkričio 23 d. Lietuvos skautų iniciatyva Vytauto Didžiojo Karo muziejaus sodelyje, dalyvaujant pačiam M. Jankui, atidengtas paminklinis biustas (skulptorius Bernardas Bučas).
Lietuvos kariūnai patriarcho Martyno Jankaus sodyboje Bitėnuose, 1937 m.
Martynas Jankus su Lietuvos kariūnais Bitėnuose, 1937 m.
Martynas Jankus prie spaustuvės pastato Bitėnuose, 1938 m.
Martyno Jankaus 80-mečio iškilmės Bitėnuose, 1938 m. Iš kairės sėdi Vaclovas Sidzikauskas, Vincė Zaunienė, Regina Sidzikauskienė, stovi – jubiliatas Martynas Jankus. M. Jankaus sukaktys viešai pradėtos švęsti nuo jo 70-mečio 1928 m. Tada jis buvo apdovanotas aukštu Italijos ordinu Corona d‘Italija, 1938 m. M. Jankus buvo apdovanotas Vytauto Didžiojo 2-ojo laipsnio ordinu.
Skulptorius Napoleonas Petrulis (dešinėje) kuria Martyno Jankaus biustą. Kaunas, 1936 m.
Pensijų ir pašalpų fondo Pensijos knygelė, išduota Martynui Jankui Kaune, 1940 m. rugpjūčio 5 d.
Martyno Jankaus šeima DP stovykloje Husume (Vokietija) 1946 m. balandžio 14 d.
Martynas Jankus ligos patale. Flensburgas, DP stovykla, 1946 m.
Martyno Jankaus laidotuvės Flensburge (Vokietija) 1946 m. gegužės 23 d.
Martyno Jankaus mirties proga Flensburgo lietuvių bendruomenės rūpesčiu išleistas 6 puslapių leidinys Martynas Jankus – Mažosios Lietuvos patriarkas. „Žingsnių“ leidinys, Flensburgas, 1946 m.
Martyno Jankaus kapas Muetzelburgo kapinėse (Vokietija), 1949 m.
Prie suniokotos Martyno Jankaus spaustuvės Vilniaus I-sios berniukų gimnazijos abiturientai, 1954 m. liepos 2 d., Bitėnuose.
Atminimo stela (autorius G. Laucius) pastatyta šalia po II-ojo pasaulinio karo sudegusios Martyno Jankaus spaustuvės Bitėnuose, 1974 m.
1993 m. gegužės 30 d. Martyno Jankaus perlaidojimo iškilmių akimirka Bitėnų pradinės mokyklos prieigose. 1981 m. šioje pradinėje mokykloje buvo įrengta pirmoji muziejinė ekspozicija, skirta Martynui Jankui.
Bitėnų kapinių vartai (projekto autoriai architektai M. ir M. Purvinai). Jose 1993 m. gegužės 30 d. perlaidotas aušrininkas, spaustuvininkas, visuomenės veikėjas, Tilžės akto signataras Martynas Jankus.
Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus. M. Jankaus g. 5, Bitėnai, Lumpėnų seniūnija.