Muziejų pasiekė eksponatai iš Australijos

Prieš kelias dienas Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejų pasiekė dar viena siunta iš Australijos. Gydytojo, visuomenininko, jauniausio Tilžės akto signataro Valterio Didžio vaikai perdavė muziejui pluoštą tėvo korespondencijos, dokumentų ir periodinės spaudos. Didžiausia korespondencijos dalis – susirašinėjimas su Vokietijoje gyvenusiais, o vėliau po visą pasaulį pasklidusiais mažlietuviais, besirūpinusiais lietuvybės išsaugojimu egzilyje. Ne mažiau įdomūs ir gauti periodiniai leidiniai: 1947 metų Augsburge leistas lietuvių savaitraštis „Žiburiai“, Kanados Mažosios Lietuvos lietuvių bičiulių leidinys „Lietuvos pajūris“, Australijos lietuvių katalikiškas savaitraštis, einantis nuo 1956 m. Melburne „Tėviškės aidai“, Klaipėdos krašto vokiečių laikraštis „Memeler Dampfboot“, Kanados lietuvių tautinės krypties savaitraštis, einantis nuo 1949 m. Toronte „Tėviškės žiburiai“. Dėkojame Valterio Didžio artimiesiems už nuolatinį jo atminimo saugojimą ir aktualizavimą.